Nachádzate se v KATALÓGU sortimentu. V prípade, že chcete nakúpiť navštívte náš e-shop.

V súčasnej dobe stále fungujeme bez obmedzení a vaše objednávky vybavujeme a expedujeme ako za bežného stavu.
Váš nákupný košík je prázdny.

Obchodné podmienky

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú vzťahy medzi stranami kúpnej zmluvy , kedy na jednej strane vystupuje spoločnosť A components sro, so sídlom

Bohunická 493/81, 619 00 Brno, IČO: 29235979, DIČ: CZ29235979, ako predávajúci < / strong> a na druhej strane kupujúci, ktorým je podnikateľ v zmysle obchodného zákonníka.

Právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim výslovne neupravené týmito VOP či uzavretou kúpnou zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacich právnych predpisov.

Kupujúci vykonaním objednávky tovaru či služby (uzatvorením kúpnej zmluvy) potvrdzuje, že sa

zoznámil s týmito VOP predávajúceho pre dodávku tovaru aj služieb, že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky (uzavretie kúpnej zmluvy).

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru či objednaním služieb, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie aj v konkrétnom prípade zmluvou stanovené inak.

< p> Článok II.
kúpna zmluva, predmet kúpnej zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar a služby, previesť na kupujúceho za nižšie uvedených podmienok vlastnícke právo k tovaru a záväzok kupujúceho za tovar či služby uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu.

Kúpna zmluva vzniká na základe objednávky urobené kupujúcim a prijatím či konečným potvrdením objednávky predávajúcim. Prijatie (potvrdenie) objednávky je považované za súhlas s jej obsahom, ak nemôže však predávajúci objednávku prijať v plnom rozsahu, potvrdí ju protinávrhom podľa svojich skladových a dodacích možností. Tento protinávrh je konečný a kúpna zmluva takto vznikne, nezruší ak kupujúci objednávku v lehote 12 hodín od zaslania protinávrhu predávajúceho.

Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená kúpna zmluva v písomnej forme, potom sa právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim riadi uzavretou (písomnou) kúpnou zmluvou a v ďalšom týmito VOP, s ktorými kupujúci vyslovuje svoj súhlas.

Článok III.
miesto plnenia

Ak sa nedohodnú zmluvné strany inak, je miestom plnenia miesto prevzatia tovaru kupujúcim alebo miesto odovzdania tovaru prepravcovi stanovenému v objednávke, podľa dopravných dispozícií predávajúceho tzn.:

Sklad predávajúceho, kde predávajúci predá tovar prvému dopravcovi - prepravnej firme k doprave ku kupujúcemu a tovar je zjavne označené ako dodávka pre kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že vykládku tovaru v mieste plnenia si zaisťuje vlastnými silami a na vlastné náklady kupujúci. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu za účelom riadneho dodania tovaru potrebnú súčinnosť alebo takú súčinnosť zabezpečiť.

Ak sa dohodnú predávajúci a kupujúci na dodanie tovaru prostredníctvom dopravcu, je kupujúci povinný zabezpečiť vstup a príjazd na miesto určenia, ako aj vymedziť miesto, na ktorom je možné tovar zložiť. Kupujúci je ďalej povinný zabezpečiť, aby v dohodnutý deň dodania tovaru bola zabezpečená vykládka tovaru zo strany kupujúceho a tovar prevzala kompetentná oprávnená osoba na prevzatie tovaru.

Náklady súvisiace s márnym dodaním, ako aj náklady spojené s opakovaným dodaním je povinný uhradiť kupujúci. Prípadný nárok na náhradu škody či ušlý zisk predávajúceho voči kupujúcemu tým nie je dotknutý.

Článok IV.
Objednanie tovaru

Všetok ponuky tovaru zo strany predávajúceho sú nezáväzné.

predávajúci potvrdzuje dodanie tovaru na základe zaslanej či potvrdenej objednávky kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky a overení údajov v nej obsiahnutých vhodným spôsobom ako napríklad písomne ??alebo telefonicky. Predávajúci je oprávnený neprihliadať k objednávke, ktorej autorizáciu požadovaným spôsobom kupujúci odmietne vykonať. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo odmietnuť prijatie objednávky.

Prípadné zrušenie objednávky je možné vykonať pred potvrdením objednávky predávajúcim, a to len v písomnej podobe. Ak je objednávka zrušená po jej potvrdení zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu za storno objednávky vo výške 20-tich% z ceny tovaru objednaného stornovanú objednávkou. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 7 dní odo dňa doručenia storna objednávky.

Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie objednávky z vážnych prevádzkových dôvodov alebo v prípade, že kupujúci je v omeškaní s úhradou predchádzajúcich dodávok tovaru. Odoslanou objednávkou je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru viazaný.

objedná kupujúci tovar omylom duplicitne, bude po jeho výzve duplicitné objednávka stornovaná, ak nebolo tovar už odovzdaný dopravcovi. V prípade, že tovar bol už odoslané (odovzdané k preprave), bude účtovaný kupujúcemu manipulačný poplatok vo výške 20% z ceny tovaru bez zákonnej sadzby DPH a náklady vynaložené na prepravu tovaru.

Objednávky prijíma predávajúci:

 • prostredníctvom webového rozhrania objednávkového portálu na adrese
 • www.acomponents.cz
 • emailom na e-mail objednavky@acomponents.cz
 • písomne ??na adresu predávajúceho A components sro, Bohunická 493/81, 619 00 Brno
 • prostredníctvom svojich obchodných zástupcov.

  Prijatie objednávky či potvrdenia dodanie tovaru potvrdzuje predávajúci informatívnym mailom či faxom na e-mail, fax alebo adresu, ktoré je kupujúci povinný špecifikovať v objednávke.

  Obsahom objednávky musí byť presný názov tovaru, požadovaný termín a miesto dodania, požadované množstvo, spôsob dodania a dopravné dispozície, svoju kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne číslo ponuky predávajúceho a dátum ponuky, ak bola objednávka uskutočnená na základe ponu ky predávajúceho, či číslo kupujúceho (pravidelný zákazník) alebo kúpnej zmluvy s dátumom jej uzatvorenia, ak je uzavretá.

  Minimálna suma za jednu objednávku je stanovená na 400, - kč bez DPH za tovar uvedený na stránkach nášho eshopu.

  Článok V.
  Kúpna cena a platobné podmienky

  Kúpna cenou sa rozumie cena tovaru, služby v korunách českých, bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), podľa aktuálneho cenníka predávajúceho v čase odoslania objednávky či uzavretie kúpnej zmluvy alebo cena tovaru podľa ponuky zaslanej predávajúcim prípadne obchodným zástupcom predávajúceho s uvedením dátumu platnosti takejto cenovej ponuky. Na základe dopytu oznámi predávajúci kupujúcemu aktuálnu cenovú ponuku s uvedením dĺžky jej platnosti.

  Súčasťou kúpnej ceny, ak nie je dohodnuté písomne ??inak, nie sú náklady na dopravu do miesta určeného kupujúcim. Dopravné je kalkulované osobitne a kupujúci sa zaväzuje náklady na dopravu uhradiť oproti vystavenej faktúre. Ak je dohodnuté, že kúpna cena tovaru zahŕňa aj jeho dopravu do miesta určenia, rozumie sa tým iba doprava pri jednorázovom odbere objednaného tovaru. Náklady na dopravu každého ďalšieho či čiastočného plnenia (dodanie) je povinný uhradiť kupujúci oproti vystavenej faktúre.

  Kupujúci berie na vedomie, že súčasťou kúpnej ceny ďalej nie sú návrhy technického riešenia, konzultácie vo výrobe, a pod., Ak nie je dohodnuté písomne ??inak.

  Cena tovaru a služieb bude kupujúcemu fakturovaná faktúrou, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu. Kupujúci je povinný platiť fakturovanej čiastky predávajúcemu podľa platobnej definície v potvrdení objednávky, respektíve vo faktúre.

  Formy úhrady kúpnej ceny sú stanovené nasledovne:

  a) platba vopred prevodom na účet predávajúceho

  na základe prijatia objednávky je kupujúcemu odoslaný automatický email s potvrdením prijatia objednávky obsahujúce informácie potrebné na uhradenie platby za objednaný tovar. Platba kupujúceho je považovaná za zaplatenú až v okamihu pripísania fakturovanej čiastky na účet predávajúceho. Potom je tovar uvoľnený zo skladu.

  b) platba dobierkou

  Tovar je uhradené pri prevzatí od zasielateľské služby PPL. Faktúra a ostatné potrebné dokumenty sú priložené.

  c) platba na faktúru so splatnosťou

  Forma tejto úhrady je možná len po dohode s predávajúcim. Faktúra je považovaná za uhradenú až pripísaním fakturovanej čiastky na bežný účet prodávajícího.V prípade omeškania s úhradou akejkoľvek fakturovanej čiastky, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania až do úplného uhradenia dlžnej čiastky.

  Kupujúci berie na vedomie, že ak sa dostane do omeškania s úhradou zálohovej faktúry, posúva sa termín dodania tovaru primerane na ďalší vhodný termín podľa kapacitných (prípadne dopravných) možností predávajúceho. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, nemôže byť predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru alebo služby.

  Kupujúci nie je napr. Z titulu prípadných nárokov zo zodpovednosti za vady, nárokov na náhradu škody alebo akýchkoľvek iných nárokov voči predávajúcemu oprávnený zadržovať platby. Nie je tiež oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho započítať svoje vlastné pohľadávky alebo pohľadávky postúpenej tretími osobami proti pohľadávkam predávajúceho.

  Faktúra za tovar, služby je predávajúcim zasielaná v elektronickej podobe na mailovú adresu oznámenú predávajúcim v objednávke.

  Ak nastanú pochybnosti o termíne doručenia faktúry kupujúcemu (nedostane Ak kupujúci faktúru, dôjde k jej strate a pod.) platí, že zálohová faktúra bola doručená pri potvrdení objednávky predávajúcim alebo podpisom kúpnej zmluvy, doplatková faktúra pri podpise dodacieho listu alebo preberacieho protokolu. Kupujúci môže požiadať o vystavenie opisu daňového dokladu, táto skutočnosť však nemá odkladný účinok voči splatnosti faktúry, ak nie je písomne ??dohodnuté inak.

  Výhrada vlastníctva - predávajúci si vyhradzuje právo vlastníctva k predávanému tovar tzn., že vlastnícke právo kupujúceho k tovaru prechádza na kupujúceho až okamihom úplného uhradenia kúpnej ceny vrátane DPH a prípadných zmluvných pokút.

  Článok VI.
  Dodacie podmienky

  Dodacia lehota začína plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy (doručením potvrdenej objednávky predávajúceho kupujúcemu). V prípade, že je tovar skladom , je expedovaný - odovzdané dopravcovi a dodacia lehota je do 3 pracovných dní od dátumu uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom, oznámi toto predávajúci kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o predbežnom termíne dodania (dodacej lehote) alebo ponúkne výrobok iný, porovnateľný s pôvodným, ktorý je schopný dodať v kratšej lehote. Tovar bude dodaný podľa vzájomne dohodnutých dopravných dispozícií tj. Na adresu (miesto plnenia) uvedenú v objednávke ako miesto určenia (miesto plnenia, dodanie) odsúhlasené v potvrdení objednávky zo strany predávajúceho.

  Kupujúci je povinný objednaný tovar odobrať v dohodnutom termíne dodania (dojednanej a predávajúcim potvrdenej dodacej lehote). Neodoberie Ak si kupujúci tovar najneskôr do 3 pracovných dní po dohodnutom termíne dodania, je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej kúpnej ceny neodobratého tovaru za každý začatý deň omeškania s odberom (vyzdvihnutím) tovaru až do úplného vyzdvihnutie objednaného tovaru. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho účtovať kupujúcemu skladné či prípadne vzniknutú škodu alebo ušlý zisk.

  Povinnosť predávajúceho dodať tovar je splnená okamihom, keď predávajúci v súlade s dopravnými dispozíciami odovzdá tovar prvému prepravcovi na prepravu do miesta určenia alebo umožní kupujúcemu či tretej osobe splnomocnenej kupujúcim nakladať s tovarom.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v nadväznosti na dohodnutý spôsob dodania, a to v okamihu, keď je tovar odovzdaný prvému dopravcovi na prepravu kupujúcemu alebo v okamihu, keď je kupujúcemu či tretej oprávnenej osobe splnomocnenej kupujúcim umožnené sa tovarom nakladať.

  Predávajúci bude dodávať tovar v obvyklom obale zodpovedajúcemu druhu tovaru (ochranné fólie, krabice, identifikačné a viazacie pásky a pod.), umožňujúci bezpečnú prepravu tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu.

  tovar je dodávaný s dokladmi, ktoré sa k tovaru vzťahujú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predávajúci splní tiež riadne svoj záväzok dodať tovar tzn., Že tovar bude predávajúcim odovzdaný a kupujúcim prevzatý na základe zhodných vyhlásení strán uskutočnených v dodacom liste.

  Článok VII. < / strong>
  zodpovednosť za vady, okolnosti vylučujúce zodpovednosť

  zodpovednosť za vady, reklamácie - Kupujúci je povinný prezrieť tovar bez zbytočného odkladu ihneď pri prevzatí (eventuálne po prechode nebezpečenstva škody na tovar podľa článku VI. ods. 3).

  Chybou tovar sa rozumie odchýlka od množstva, druhu alebo kvalitatívnych podmienok tovaru alebo jeho časti stanovených zmluvou alebo technickými normami či inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Kvantitatívne vady či zámenu tovaru je povinný kupujúci uplatniť u predávajúceho ihneď pri preberaní tovaru,

  a to písomnou formou v dodacom liste. K neskôr uplatneným reklamáciám nebude braný ohľad. Predávajúci vybavuje riadne uplatnenú a oprávnenú reklamáciu prioritne dodaním chýbajúceho tovaru, výmenou tovaru a dodaním náhradného tovaru. Kupujúci, ak nie je konečným odberateľom, je povinný nárok tretej osoby vyplývajúce z uplatnenej vady tovaru uspokojovať prednostne výmenou tovaru, uspokojenie nároku vrátením kúpnej ceny je možné iba v prípade, že nie je možné nárok uspokojiť výmenou tovaru.

  Zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy nenesie predávajúci, ale dopravcu. V prípade, že je tovar zjavne poškodený pri preprave, je nutné s vodičom spísať škodový protokol, v opačnom prípade sa má za to, že nebezpečenstvo škody na tovare prešlo na kupujúceho odovzdaním tovaru prvému prepravcovi.

  okolnosti vylučujúce zodpovednosť - Ak dôjde k udalostiam, ktoré nemožno v čase potvrdenia objednávky či uzavretie kúpnej zmluvy predvídať a ktoré predávajúcemu spôsobia prekážku v plnení jeho povinností, je predávajúci oprávnený posunúť dobu dodania o dobu nutnú k obnoveniu normálnej činnosti. < / p>

  Vo všetkých prípadoch okolnosti vylučujúce zodpovednosť vrátane neúmyselných oneskorenie dodávok od výrobcu, dopravných porúch a podobných udalostí vyššej moci, ktoré narušia plnenie povinností predávajúceho je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez toho, je povinný poskytnúť kupujúcemu náhradu škody. Ak nastanú niektorá z vyššie uvedených okolností, ktoré ohrozia dohodnutý termín plnenia, zaväzuje sa predávajúci informovať kupujúceho a prediskutovať s ním náhradný termín dodania, resp. zrušenie objednávky.

  V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

  Slovenská obchodná inšpekcia

  Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi .sk

  Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

  Článok VIII.
  < / strong> Ochrana osobných údajov

  Ochrana osobných údajov v súvislosti so zákonom 101/2000 Zb. a Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov č. 2016/679,

  v spoločnosti A components sro, IČO 29235979

  Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov

  Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je dobrovoľné, subjekt má právo k ich prístupu a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Tým, že nám prostredníctvom e-shopu / online predaja, alebo prostredníctvom písomného súhlasu poskytnete akékoľvek osobné údaje, vyjadrujete pochopenie a jednoznačný súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a používaním týchto osobných údajov. Spoločnosť A components sro, ako správca údajov, sa zaväzuje k ochrane uvedených osobných dát poskytnutých kupujúcim / subjektom. Osobné údaje budú slúžiť len pre potrebu A components sro a bude s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. a Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (GDPR).

  Na základe tohto súhlasu je spoločnosť A components sro oprávnená použiť osobné údaje k obchodne marketingovým aktivitám, vrátane zasielania obchodných informácií elektronickou cestou, v zmysle zákona č. 480/2004 Zb.

  Pre prácu s osobnými údajmi spoločnosť a components sro spĺňa Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.

  Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú.

  Vaše osobné údaje budú kedykoľvek na vašu žiadosť opravené alebo vyradené z databázy. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť spracovania osobných údajov, ktorá vznikla na základe iného právneho vzťahu ako je tento súhlas (napr. Plnenie obchodné zmluvy, záručných podmienok a pod).

  Článok IX.
  Záverečné ustanovenia

  Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nedodržania platobných podmienok kupujúcim.

  Predávajúci je oprávnený posielať mesačne kupujúcemu na odsúhlasenie aktuálny stav svojich pohľadávok za kupujúcim (súpis neuhradených faktúr). Kupujúci sa zaväzuje súpis neuhradených faktúr najneskôr do 5 dní od doručenia potvrdiť a doručiť späť predávajúcemu. Pri nesplnení tejto povinnosti kupujúcim, je oprávnený predávajúci od kúpnej zmluvy či ďalších dodávok odstúpiť.

  Kupujúci berie na vedomie, že ak sa dostane do omeškania, je predávajúci oprávnený jeho platobnú disciplínu plynúce zo vzájomných záväzkových vzťahov zaradiť do zvláštneho registra. Súhlas kupujúceho je udelený po dobu trvania záväzkového vzťahu s predávajúcim, poprípade do doby splnenia všetkých záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu.

  Prípadné právne spory budú riešené v súdnom konaní na príslušných súdoch SR.

  Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre právne vzťahy vzniknuté medzi kupujúcim a predávajúcim, pokiaľ v kúpnej zmluve uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim nebolo dohodnuté inak. V ostatné platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

  Tieto VOP sú platné a účinné od 1/1/2016